<cite id="jn7zr"></cite>
<cite id="jn7zr"><span id="jn7zr"><var id="jn7zr"></var></span></cite>
<ins id="jn7zr"><span id="jn7zr"><var id="jn7zr"></var></span></ins><var id="jn7zr"><strike id="jn7zr"></strike></var><var id="jn7zr"><video id="jn7zr"><menuitem id="jn7zr"></menuitem></video></var><cite id="jn7zr"></cite>
<noframes id="jn7zr"><cite id="jn7zr"></cite><var id="jn7zr"><strike id="jn7zr"></strike></var>
<cite id="jn7zr"></cite>
<var id="jn7zr"><strike id="jn7zr"><thead id="jn7zr"></thead></strike></var>
<var id="jn7zr"><span id="jn7zr"></span></var><cite id="jn7zr"></cite> <var id="jn7zr"><video id="jn7zr"></video></var>
<cite id="jn7zr"><video id="jn7zr"><var id="jn7zr"></var></video></cite>
<var id="jn7zr"><video id="jn7zr"><thead id="jn7zr"></thead></video></var>
<cite id="jn7zr"><video id="jn7zr"><menuitem id="jn7zr"></menuitem></video></cite>
<var id="jn7zr"></var>
<cite id="jn7zr"></cite>

Cooperare multilateral??

Western European Nuclear Regulators Association (?WENRA)

Western European Nuclear Regulators Association (WENRA) este asocia?ia autorit??ilor de reglementare ?i control ?n domeniul securit??ii nucleare din Europa. Este o asocia?ie non-guvernamental? alc?tuit? din conduc?torii ?i membrii autorit??ilor de reglementare a activit??ilor nucleare, din statele europene care de?in centrale nucleare.

Obiectivele majore urm?rite de WENRA sunt dezvoltarea unei abord?ri comune privind securitatea nuclear? ?i reglement?rile din domeniu ?n cadrul Uniunii Europene ?i asigurarea unei evalu?ri independente a securit??ii nucleare din Statele Membre ale Uniunii Europene.

WENRA a fost creat? ?n 1999 ?i cuprindea ini?ial organismele de reglementare din 10 ??ri: Belgia, Finlanda, Fran?a, Germania, Italia, Olanda, Spania, Suedia, Elve?ia ?i Marea Britanie. Romania, prin Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare, a participat ca observator la ?ntalnirile WENRA ?nc? de la momentul ?nfiin??rii, devenind membru cu drepturi depline ?n anul 2003.

?n exercitarea atribu?iilor sale, WENRA elaboreaz? rapoarte tehnice privind regimul de reglementare ?i evaluarea securit??ii nucleare. WENRA ??i desf??oar? activitatea atat ?n cadrul reuniunilor plenare bianuale cat ?i ?n cadrul celor trei grupuri de lucru la nivel de exper?i: grupul pentru armonizarea conceptului de securitate nuclear? pentru reactorii nucleari de putere (RHWG), grupul pentru armonizarea conceptului de securitate a managementului de?eurilor radioactive (WGWD) ?i grupul privind practicile de inspec?ie (WGIP).

?

Grupul European la Nivel ?nalt privind Securitatea Nuclear? ?i Managementul De?eurilor Radioactive (ENSREG)

Grupul European la Nivel ?nalt privind Securitatea Nuclear? ?i Managementul De?eurilor Radioactive (ENSREG) a fost ?nfiin?at ca urmare a invita?iei Consiliului de a institui un grup european la nivel ?nalt, ?nscris? ?n Concluziile sale din 8 mai 2007 privind securitatea nuclear? ?i managementul ?n siguran?? a combustibilului nuclear uzat ?i a de?eurilor radioactive. ENSREG are ca mandat stabilirea unui cadru comunitar pentru men?inerea ?i ?mbun?t??irea continu? a securit??ii instala?iilor nucleare ?i a managementului combustibilului nuclear uzat ?i de?eurilor radioactive. Securitatea nuclear? ?i managementul ?n siguran?? al combustibilului nuclear uzat ?i al de?eurilor radioactive reprezint? o responsabilitate na?ional? a statelor membre ale Uniunii Europene (UE), iar deciziile privind m?surile de securitate ?i supraveghere ale instala?iilor nucleare r?man exclusiv ?n competen?a autorit??ilor na?ionale din domeniu. ?n acest context, ENSREG dore?te s? stabileasc? o serie de condi?ii pentru perfec?ionarea continu? a cadrului de cooperare la nivel Comunitar ?n domeniul securit??ii nucleare ?i al managementului ?n siguran?? al combustibilului nuclear uzat ?i al de?eurilor radioactive. ENSREG reune?te conduc?torii autorit??ilor na?ionale de reglementare ?n domeniul securit??ii nucleare din toate statele membre ale UE, pre?edintele Comisiei Na?ionale pentru Controlul Activit??ilor Nucleare asigurand reprezentarea din partea organismului de reglementare ?n domeniul nuclear din Romania.

Agen?ia pentru Energie Atomic? din cadrul Organiza?iei pentru Cooperare ?i Dezvoltare Economic? (NEA/OECD)

CNCAN, la invita?ia NEA/OCDE particip? ?nc? din anul 2000 la Comitetul pentru legisla?ie nuclear? cu statut de observator ad – hoc. La noua invita?ie transmis? Romaniei ?n 2010 de c?tre NEA/OCDE pentru participarea la comitetele principale ale Consiliului, CNCAN ?i-a manifestat inten?ia de participare la lucr?rile urm?toarelor comitete ?i grupuri de lucru aferente:

1. Comitetul pentru securitatea instala?iilor nucleare (CSNI)

 • Grupul pentru revizia programului CSNI (PRG)
 • Grupul de lucru pentru analiza ?i gestionarea accidentelor (WGAMA)
 • Grupul de lucru privind evaluarea riscului (WGRISK)
 • Grupul de lucru privind securitatea ciclului combustibil (WGFCS)

2. Comitetul pentru reglementarea activit??ilor nucleare (CNRA)

 • Grupul de lucru privind practicile de inspec?ie (WGIP)
 • Grupul de lucru privind experien?a ?n operare (WGOE)
 • Grupul de lucru privind comunicarea cu publicul a organismului de reglementare ?n domeniul nuclear (WGPC)
 • Grupul de lucru privind reglementarea reactorilor de genera?ie nou? (WGRNR)

3. Comitetul pentru protec?ia la radia?ii ?i s?n?tate public? (CRPPH)

De asemenea CNCAN ?i-a manifestat interesul de a participa ?n continuare la Comitetul pentru legisla?ie nuclear? (NLC).

Prin activitatea care se desf??oar? ?n cadrul acestor comitete, NEA/OCDE vine ?n sprijinul statelor participante ?n vederea men?inerii ?i dezvolt?rii continue a cuno?tin?elor ?i capabilit??ilor pentru evaluarea securit??ii reactoarelor nucleare ?i a instala?iilor privind ciclul combustibilului nuclear. De asemenea, un alt scop al NEA/OCDE ?n ceea ce prive?te ?nfiin?area acestor comitete l-a constituit stabilirea liniilor directoare privind reglementarea, autorizarea ?i inspec?ia instala?iilor nucleare, astfel ?ncat s? se asigure un nivel corespunz?tor al securit??ii nucleare, identificarea evenimentelor care pot s? apar? ?i analiza posibilelor implica?ii ale acestora astfel ?ncat s? poat? fi luate m?surile necesare privind protec?ia la radia?ii. Comitetele, ?mpreun? cu grupurile de lucru aferente, constituie forumuri de discu?ie, schimb de informa?ii ?i experien?? ?ntre reprezentan?ii ??rilor participante, avand ca scop promovarea cooper?rii ?ntre statele membre ale OECD. ?n particular, fiecare grup de lucru ??i propune s? fac? o diseminare a lec?iilor ?nv??ate ?n vederea cre?terii eficien?ei ?i eficacit??ii institu?iilor participante. Documentele elaborate ?n cadrul acestor lucr?ri constituie baz? de referin??, ?mpreun? cu celelalte documente specifice, pentru activitatea institu?iilor participante.

Asocia?ia Autorit??ilor Competente Europene pentru Transportul ?n Siguran?? al Materialelor Radioactive?(ACA)

??nfiin?at? ?n vederea extinderii cooper?rii ?ntre Statele Membre ale Uniunii Europene privind transportul ?n siguran?? al materialelor radioactive, ACA are drept scop men?inerea unui nivel ?nalt de siguran?? a transportului de materiale radioactive ?n scopuri civile ?i o eventual? reducere a costurilor ?i sarcinilor suplimentare ce revin autorit??ilor competente ?i industriei prin: promovarea convergen?ei interna?ionale ?n interpretarea ?i aplicarea prevederilor reglement?rilor, cooperarea ?n vederea asigur?rii unui caracter clar ?i inteligibil al reglement?rilor din domeniu, simplificarea procedurilor ?i realizarea unei mai bune coordon?ri ?ntre administra?iile Statelor Membre. Urmare a invita?iei reprezentan?ilor Departamentului de Transport al Marii Britanii, CNCAN a fost invitat s? devin? membru ACA, ?n cursul lunii iulie 2010 fiind semnat prin coresponden?? memorandumul de aderare la ACA. Astfel, exper?ii CNCAN particip? cu drepturi depline la reuniunile ACA, contribuind la identificarea acelor aspecte specifice ?n care abord?rile comune privind siguran?a transporturilor de materiale radioactive pot fi utile pentru promovarea armoniz?rii celor mai bune practici la nivel european.

???????? Obiectivele pe termen lung vizeaz? trei niveluri de colaborare:

 1. Schimbul de informa?ii ?i identificarea/ dezvoltarea celor mai bune practici ?i ghiduri;
 2. Activit??i de colaborare incluzand schimbul de informa?ii privind sistemele existente, constand ?n dezvoltarea unei abord?ri comune prin implementarea celor mai bune practici, schimburi de personal sau alc?tuirea de echipe comune pentru anumite activit??i (precum efectuarea de audit sau evalu?ri comune a coletelor de transport);
 3. Recunoa?terea reciproc? a practicilor. Aceasta se va aplica, ini?ial, unui num?r restrans de autorit??i competente, respectiv acelor autorit??i cu competen?e ?i calific?ri ale personalului similare, ?i numai pentru anumite activit??i pentru care acest lucru ar fi fezabil sau util.?

Heads of European Radiological Protection Competent Authorities (HERCA)

??????????? HERCA este o asocia?ie voluntar?, ?n cadrul c?reia conduc?torii autorit??ilor europene competente ?n domeniul protec?iei radiologice depun ?mpreun? toate eforturile pentru identificarea continu? a problemelor comune ?i a solu?iilor legate de protec?ia ?mpotriva radia?iilor ionizante.

??????????? Scopul asocia?iei este de a contribui la atingerea unui nivel ridicat de protec?ie radiologic? ?n Europa. ?n vederea atingerii acestui scop, HERCA ?i-a stabilit urm?toarele obiective:

- construirea ?i men?inerea unei re?ele europene a conduc?torilor autorit??ilor europene competente ?n domeniul protec?iei radiologice cu scopul de a implica toate autorit??ile competente din Europa;

- promovarea schimbului de idei ?i experien??, prin evitarea suprapunerii activit??ilor cu alte organiza?ii ?i asocia?ii ?i prin schimbul de cele mai bune practici;

- dezvoltarea unei abord?ri comune privind protec?ia radiologic? ?i modalitatea transpunerii ?n legisla?ie;

- discutarea ?i, dac? este posibil, atingerea unui consens privind tematicile de reglementare semnificative.

?n afara reuniunilor plenare anuale, HERCA ??i desf??oar? activitatea ?i ?n cadrul unor grupuri de lucru care abordeaz? tematici specifice: Grupul de lucru privind permisele europene ?i lucr?torii externi ?n domeniu, Grupul de lucru privind sursele ?i practicile nemedicale, Grupul de lucru privind aplica?iile medicale, Grupul de lucru privind preg?tirea ?n caz de urgen?? ?i nivelele de ac?iune ?i Grupul de lucru privind supravegherea dozelor colective primite din expunerile medicale.


gogo西西人体大尺寸大胆高清西西人体艺术337p西西人体大胆瓣开下部西西大胆国模人体艺西西人体艺术摄影西西人体艺术图片,西西大尺度美軳人人体bt西西人体摄影最新西西人体44rtnetgogo西西人体大胆高清密实西西人体44西西人体艺术网西西人体艺,西西人体大胆艺术西西人体大胆西西人体图片西西人体网西西人体正版高清中国西西人体大胆瓣开下部,西西美女人体西西人体超大胆太尽度西西人体艺木西西人体图西西人体大胆高清www西西人体大尺度44rtnet西西人体芝术,西西人体模特摄影西西人体44rten西西人体大胆瓣开下部自慰西西人体高清44人体西西人体大胆www44net西西人体太胆461