<cite id="jn7zr"></cite>
<cite id="jn7zr"><span id="jn7zr"><var id="jn7zr"></var></span></cite>
<ins id="jn7zr"><span id="jn7zr"><var id="jn7zr"></var></span></ins><var id="jn7zr"><strike id="jn7zr"></strike></var><var id="jn7zr"><video id="jn7zr"><menuitem id="jn7zr"></menuitem></video></var><cite id="jn7zr"></cite>
<noframes id="jn7zr"><cite id="jn7zr"></cite><var id="jn7zr"><strike id="jn7zr"></strike></var>
<cite id="jn7zr"></cite>
<var id="jn7zr"><strike id="jn7zr"><thead id="jn7zr"></thead></strike></var>
<var id="jn7zr"><span id="jn7zr"></span></var><cite id="jn7zr"></cite> <var id="jn7zr"><video id="jn7zr"></video></var>
<cite id="jn7zr"><video id="jn7zr"><var id="jn7zr"></var></video></cite>
<var id="jn7zr"><video id="jn7zr"><thead id="jn7zr"></thead></video></var>
<cite id="jn7zr"><video id="jn7zr"><menuitem id="jn7zr"></menuitem></video></cite>
<var id="jn7zr"></var>
<cite id="jn7zr"></cite>

POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN), cu sediul ?n Bucure?ti, Bulevardul Libert??ii, nr 14, sector 5, ?n calitate de Operator, prelucreaz? datele cu caracter personal ?n conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protec?ia datelor fizice ?n ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestora.
?nainte de a continua navigarea pe paginile noastre de web, v? recomand?m s? citi?i cu aten?ie aceast? politic?. ?n cazul ?n care nu sunte?i de acord cu ea ?i nu dori?i ca datele dvs. s? fie utilizate a?a cum este detaliat ?n cele ce urmeaz?, v? rug?m s? nu continua?i s? utiliza?i site-ul nostru ?i s? nu ne furniza?i datele dvs. personale.
Cu fiecare accesare a paginilor site-ului nostru, confirma?i c? a?i citit, a?i ?n?eles ?i a?i consim?it s? respecta?i aceast? politic?.

1. DEFINI?II
Date cu caracter personal – orice informa?ii privind o persoan? fizic? identificat? sau identificabil? (“persoan? vizat?“).
Persoan? fizic? identificabil? - o persoan? care poate fi identificat? direct sau indirect, ?n special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un num?r de identifidare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identit??ii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrare – orice opera?iune sau set de opera?iuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau f?r? utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, ?nregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmiterea, diseminarea sau punerea la dispozi?ie ?n orice alt mod, alinierea sau combinarea, restric?ionarea, ?tergerea sau distrugerea.
Operator – persoan? fizic? sau juridic?, autoritatea public?, agen?ia sau alt organism care, singur sau ?mpreun? cu altele, stabile?te scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile ?i mijloacele prelucr?rii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prev?zute ?n dreptul Uniunii sau ?n dreptul intern.
Persoana ?mputernicit? de c?tre operator - persoan? fizic? sau juridic?, autoritatea public?, agen?ia sau alt organism care prelucreaz? datele cu caracter personal ?n numele Operatorului.
Autoritate de Supraveghere - autoritatea de reglementare sau de supraveghere responsabil? cu aplicarea Regulamentului. ?n Romania, acest rol este asumat de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

2. INFORMA?II DESPRE PAGINILE NOASTRE WEB
Domeniul www.louprada.com, g?zduirea ?i administrarea acestuia fiind realizat de c?tre departamentul intern de profil. Paginile noastre de web pot include link-uri catre alte pagini web care sunt gestionate de alte entitati/persoane juridice ce nu au legatura cu activitatea CNCAN si cu privire la care CNCAN nu poarta nici o responsabilitate. De asemenea, paginile noastre de web ofera link-uri catre alte pagini web partenere, care aplica politici separate in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal. Daca accesati aceste portaluri prin intermediul paginilor noastre de web, ar trebui sa consultati politicile de confidentialitate ale acestor pagini de Internet pentru a putea intelege in ce mod colecteaza, utilizeaza si comunica informatiile dvs. Paginile noastre de web mentionate mai sus utilizeaza module de tip cookies sau tool-uri de analiza trafic.

3. PERSOANE VIZATE
Categoriile de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt urm?toarele:
-salaria?ii, membrii familiilor salariatilor, fosti salaria?i;
-candida?ii la posturile vacante din cadrul CNCAN;
-p?r?i semnatare ale contractelor ?i persoanele implicate ?n ?ncheierea ?i executarea contractelor;
-participan?ii la evenimentele organizate sau sus?inute de c?tre CNCAN;
-studenti afla?i ?n internship la CNCAN;
-participan?i la cursurile de formare ?i specializare din cadrul CNCAN;
-reprezentanti ai autoritatilor, institutiilor publice si mass-media;
-clinicile medicale, cabinetele medicale individuale, angaja?ii acestora, care sunt examina?i de c?tre personalul CNCAN, ?n vederea ob?inerii permisului de exercitare;
-persoane ce acceseaza paginile web.

4. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL
CNCAN prelucreaz? datele cu caracter personal pe care persoanele vizate le furnizeaz? ?n mod direct, date care sunt generate pe baza acestora, precum ?i date din surse publice.
Categoriile de date cu caracter personal prelucrate sunt:
-date de identificare: nume, prenume, titlul academic, func?ia, departamentul, codul numeric personal, num?r ?i serie BI/CI/pa?aport/permis de conducere, num?r marca, ID card acces;
-date de identificare informatice: adresa IP, nume de utilizator, parola;
-date privind persoana: data ?i locul nasterii, sex, cet??enie, stare civila, semn?tura;
-date de contact: adresa de domiciliu/re?edinta, adresa de e-mail, num?r de telefon fix/mobil;
- date de recrutare: date con?inute ?n CV-uri, recomand?ri, carnet munc? sau echivalent, cazier judiciar;
-date financiare: num?r cont bancar si alte informa?ii financiare;
-date privind starea de s?n?tate;
-date biometrice: voce, imagine;
-date colectate cu ocazia ?nregistrarii ?i participarii la evenimentele organizate sau sprijinite de c?tre CNCAN (fotografii, video, citate, post?ri pe re?ele sociale etc.)

5. SCOPUL PRECLUCR?RII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Scopul prelucr?rii vizeaz? ?ndeplinirea obliga?iilor legale ?n leg?tura cu obiectul de activitate al CNCAN, ?n exercitarea atribu?iilor de reglementare, autorizare ?i control, atribu?ii prev?zute ?n Legea nr. 111/1996 republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

6. TEMEIUL LEGAL AL PRELUCR?RII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
CNCAN prelucreaz? datele cu caracter personal, ?n conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protec?ia datelor fizice ?n ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestora.
Prelucrarea datelor cu caracter personal intervine ?n urm?toarele situa?ii:
6.1-Obliga?ie legal? - prelucrarea este necesar? ?n vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului.
6.2-Executarea unui contract - prelucrarea este necesar? pentru executarea unui contract la care persoana vizat? este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate ?nainte de ?ncheierea unui contract, inclusiv legate de realizarea obiectului de activitate.
6.3-Protejarea intereselor vitale - prelucrarea este necesar? pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.
6.4 Interes public - prelucrarea este necesar? pentru ?ndeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezult? din exercitarea autorit??ii publice cu care este ?nvestit operatorul, dac? este cazul.
6.5 Interes legitim - prelucrarea este necesar? ?n scopul intereselor legitime urm?rite de operator sau de o parte ter??, cu excep?ia cazului ?n care prevaleaz? interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesit? protejarea datelor cu caracter personal. ?n aceasta categorie pot intra ?ndeplinirea obiectivelor de comunicare ?i diseminare, procesul de recrutare ?i resurse umane.
6.6 Consim??mant - persoana vizat? ?i-a dat consim??mantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Conform Regulamentului consim??mantul este considerat acordat fie prin intermediul unui document scris sau printr-o actiune afirmativ? f?r? echivoc. Consim??mantul astfel acordat poate fi retras potrivit prevederilor Regulamentului.

7. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Pentru ?ndeplinirea scopurilor de prelucrare, CNCAN poate s? dezv?luie anumite categorii de date cu caracter personal c?tre urm?toarele categorii de destinatari: persoana vizata ?i/sau reprezentan?ii s?i legali, reprezentan?ii CNCAN, autoritati judec?tore?ti sau alte autorit??i publice, organiza?ii interna?ionale, clinici medicale, societ??i de asigurare, organiza?ii profesionale, organiza?ii de cercetare a pie?ei, parteneri contractuali si/sau imputerniciti ai CNCAN.

8. DURATA PRELUCRARII DATELOR
?n vederea realiz?rii scopurilor de prelucrare men?ionate, CNCAN prelucreaz? datele cu caracter personal identificate mai sus conform nomenclatorului arhivistic propriu, ?ntocmit conform Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

9. SECURITATEA DATELOR
CNCAN acord? o importan?? sporit? datelor cu caracter personal si intelege s? asigure securitatea adecvat? pe parcursul activit??ilor de prelucrare. ?n acest sens, CNCAN implementeaza m?suri adecvate pentru protec?ia ?mpotriva prelucr?rii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deterior?rii accidentale a datelor cu caracter personal.

10. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
10.1 Dreptul de informare reprezint? dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal.
10.2 Dreptul de acces la date reprezint? dreptul de a ob?ine de la operatorul de date confirmarea faptului c? datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de c?tre acesta.
10.3 Dreptul la rectificarea datelor reprezint? dreptul de a ob?ine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete.
10.4 Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") reprezint? dreptul de a ob?ine, ?n m?sura ?n care sunt ?ndeplinite condi?iile legale, ?tergerea datelor cu caracter personal.
10.5 Dreptul la restric?ionarea prelucr?rii reprezint? dreptul persoanei vizate de a ob?ine din partea Operatorului restric?ionarea prelucr?rii ?n cazuri precum : contestarea exactit??ii datelor, p?strarea datelor, dar restric?ionarea prelucr?rii.
10.6 Dreptul la portabilitatea datelor reprezint? dreptul de a primi datele cu caracter personal ?ntr-o modalitate structurat?, folosit? ?n mod obi?nuit si ?ntr-un format u?or de citit, precum ?i dreptul c? aceste date s? fie transmise c?tre alt operator de date, ?n m?sura ?n care sunt ?ndeplinite condi?iile legale.
10.7 Dreptul de opozitie la prelucrarea datelor reprezint? dreptul de a se opune ?n orice moment, din motive ?ntemeiate ?i legitime legate de situatia particular?, ca datele cu caracter personal s? fac? obiectul unei prelucr?ri, ?n m?sura ?n care sunt ?ndeplinite condi?iile legale.
10.8 Dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate, inclusiv profilarea reprezint? dreptul de a cere ?i de a ob?ine retragerea, anularea sau reevaluarea oric?rei decizii bazate exclusiv pe prelucr?ri efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afecteaz? ?n mod similar, ?ntr-o m?sur? semnificativ?, persoanele vizate.
10.9 Dreptul de a se adresa autorit??ilor ?n domeniu/justi?iei reprezint? dreptul de a adresa o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), respectiv de a se adresa justi?iei pentru ap?rarea oric?ror drepturi garantate de legisla?ia aplicabil? ?n domeniul protec?iei datelor cu caracter personal, care au fost ?nc?lcate.
Cererile prin care v? exercita?i aceste drepturi trebuie s? con?in? datele dvs de identitate necesare pentru a ne asigura c? cererea vine de la dvs.

11. RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR Pentru a v? exercita drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuate de c?tre CNCAN, ne pute?i transmite o solicitare scris?, datat? si semnat?, astfel:
- prin po?t?, la adresa Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN), cu sediul ?n Bucure?ti, Str. Locotenent Zalic, nr 4, sector 6, cu men?iunea "?n aten?ia Responsabilului cu protec?ia datelor"
- prin e-mail, la adresa gdpr@cncan.ro
Fiecare solicitare va fi analizat?, comunicandu-se ac?iunile ?ntreprinse ?n acest sens, respectand prevederile Regulamentului.
Pentru intrebari sau alte informatii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal ne puteti apela la telefon +4021 316.05.72.

gogo西西人体大尺寸大胆高清西西人体艺术337p西西人体大胆瓣开下部西西大胆国模人体艺西西人体艺术摄影西西人体艺术图片,西西大尺度美軳人人体bt西西人体摄影最新西西人体44rtnetgogo西西人体大胆高清密实西西人体44西西人体艺术网西西人体艺,西西人体大胆艺术西西人体大胆西西人体图片西西人体网西西人体正版高清中国西西人体大胆瓣开下部,西西美女人体西西人体超大胆太尽度西西人体艺木西西人体图西西人体大胆高清www西西人体大尺度44rtnet西西人体芝术,西西人体模特摄影西西人体44rten西西人体大胆瓣开下部自慰西西人体高清44人体西西人体大胆www44net西西人体太胆461