<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<menuitem id="1prnh"><i id="1prnh"></i></menuitem>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"><listing id="1prnh"></listing></video></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>

Comunicat de presa ca urmare a aparitiei articolului “Poluare radioactiv?: Rusia evoc? ipoteza distrugerii unui satelit drept posibil? cauz? a polu?rii” publicat de agentia de presa Agerpress in data de 11 decembrie 2017

Comunicat de presa din 11.12.2017

Comunicat de presa din 07.12.2017 cu privire la oprirea controlata a Unitatii 2 a CNE Cernavoda

Comunicat de presa din 07.12.2017

Informare cu privire la detectarea Ruteniului 106 in aer pe teritoriul Romaniei in perioada 29 septembrie – 03 octombrie 2017.

Comunicat de presa din 24.11.2017

Romanian Information Report (engleza - romana)

Comunicat de presa

?In perioada 9 – 16 octombrie 2017, la CNCAN s-a desfasurat misiunea de evaluare ?Integrated Regulatory Review Service” (IRRS), derulata sub auspiciile Agentiei Internationale pentru Energie Atomica de la Viena (AIEA). Misiunea, de tip?follow-up,?este destinat? verificarii progreselor inregistrate de CNCAN de la ultima misiune de evaluare de tip IRRS care a avut loc in anul 2011.

Echipa internationala de experti care a efectuat evaluarea si a carei expertiza si experienta a fost de un real folos a fost compusa din 14 specialisti, reprezentanti ai AIEA, ai autoritatilor de reglementare din Canada, Federatia Rusa, Franta, Germania, Irlanda, Ungaria. Seful misiunii IRRS a fost un expert al autoritatii de reglementare din Canada,? iar reprezentantul Comisiei Europene a participat in calitate de observator.

Misiunea IRRS, de tip?follow-up,?a fost destinat? evaluarii modului in care au fost implementate recomandarile / sugestiile emise in anul 2011, si care au abordat aspectele de: securitate nucleara, securitate radiologica, securitatea transportului, managementul in siguranta al deseurilor radioactive, securitatea surselor radioactive, pregatirea si raspunsul la urgenta radiologica/nucleara. Procesul IRRS urmareste indeplinirea acestor obiective prin luarea ?n considerare atat a aspectelor tehnice cat si politice de natura normativa fata de standardele de securitate ale AIEA si, dupa caz, a bunelor practici.

In vederea evaluarii, echipa IRRS a purtat discutii cu presedintele si cu personalul CNCAN, a recunoscut si apreciat eficacitatea sistemului de reglementare, competenta personalului, transparenta si deschiderea in relatia cu institutiile din domeniu si cu titularii de autorizatie, precum si integrarea eficienta a celor doua concepte importante: securitatea si siguranta nucleara.

Echipa IRRS, in discutia purtata cu conducerea Secretariatului General al Guvernului, a apreciat sprijinul acordat de Guvernul Romaniei pentru indeplinirea si implementarea recomandarilor si sugestiilor elaborate in cadrul misiunii anterioare. Echipa de experti a apreciat deasemenea sprijinul acordat CNCAN prin aprobarea de catre Guvernul Romaniai a?Legii pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 111/1996 privind desf??urarea ?n siguran??, reglementarea, autorizarea ?i controlul activit??ilor nucleare?care reglementeaza printre altele si asigurarea de resurse financiare si umane suficiente pentru CNCAN, astfel incat prin activitatea desfasurat? sa contribuie la obtinerea unui nivel corespunzator de securitate si siguranta nucleara, asigurand protectia populatiei si a mediului in mod corespunzator.

Urmare a discutiilor purtate si a evaluarii efectuate, au fost declarate inchise 30 de recomandari din totalul de 34 si toate cele 18 sugestii, fiind emis un numar de 8 recomandari noi si 4 sugestii. Acestea au vizat imbunatatirea si eficientizarea activitatii de reglementare in Romania, fiind adresate atat CNCAN, cat si autoritatilor guvernamentale responsabile, si fac referire, in principal, la dezvoltarea si implementarea politicilor si strategiilor in domeniul nuclear, asigurarea pentru CNCAN de resurse financiare si umane suficiente. Domeniile in care au mai fost adresate recomandari si sugestii fac referire in principal la: implementarea Strategiei Nationale de Securitate si Siguranta Nucleara, mentinerea si atragerea de personal cu experienta, imbunatatirea bazei de date privind sursele de radiatii, managementul deseurilor radioactive, pregatirea si raspunsul la situatii de urgenta nucleara/radiologica.

CNCAN recunoaste importanta sugestiilor si recomandarilor misiunii IRRS si va lua masuri pentru asigurarea tuturor conditiilor pentru implementarea acestora.

Conferinta de presa

?n data de 10 octombrie a.c., pre?edintele CNCAN dl. Rodin Traicu a acordat un interviu dlui Sean Lyngaas, jurnalist corespondent la publica?iile “The New York Times” ?i “BBC”.

Domnul Sean Lyngaas se afl? ?n Romania pentru a efectua un studiu referitor la modul ?n care ?ara noastr? asigur? protec?ia instala?iilor nucleare impotriva amenin??rilor cibernetice.Aspectul principal l-a reprezentat modul ?n care CNCAN ?n calitate de organism de reglementare a stabilit cadrul legal ?i cerin?ele generale privind protec?ia sistemelor instala?iilor nucleare.

?

Comunicat de presa

?n perioada 24 – 29 septembrie 2017, la Kiev se desfasoara cea de-a 39-a reuniune a Grupului de lucru privind armonizarea reglement?rilor pentru managementul ?n condi?ii de siguran?? al de?eurilor radioactive ?i al dezafect?rii (WGWD) din cadrul Asocia?iei vest europene a organismelor de reglementare a domeniului nuclear (WENRA).

La reuniunea de la Kiev, g?zduit? de Inspectoratul de Stat de Reglementare a Domeniului Nuclear din Ucraina, CNCAN, membra a grupului WENRA-WGWD, a prezentat rapoartele de autoevaluare a armonizarii cerintelor de securitate privind dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice si a cerintelor de securitate privind depozitarea definitiva a deseurilor radioactive cu cerintele de securitate pentru dezafectare si respectiv cerintele de securitate pentru depozitarea definitiva a deseurilor radioactive elaborate in cadrului grupului WENRA-WGWD. In urma analizarii celor doua rapoarte de autoevaluare de catre ceilalti membri ai grupului WENRA-WGWD, s-a concluzionat ca cerintele de securitate elaborate de CNCAN au fost armonizate cu cerintele de securitate elaborate in cadrul WENRA-WGWD.

Tot in cadrul reuniunii vor fi dezbatute comentariile stakeholderilor la raportul privind cerintele de securitate la procesarea deseurilor radioactive elaborate in cadrul grupului WENRA-WGWD si se vor stabili activitatile pentru viitoarele reuniuni ale grupului.

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/375729

Comunicat de presa

??n perioada 18 – 22 septembrie a.c., la sediul Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA) de la Viena se desf??oar? lucrarile celei de-a 61-a sesiuni ordinare a Conferintei Generale a AIEA.Conferin?a este cel mai inalt for decizional al AIEA, la care particip? reprezentatn?i ai tuturor statelor membre.Discu?iile se vor referi la tematici precum: securitatea nuclear?, garan?iile nucleare ?i cooperarea tehnic?.CNCAN este reprezentat? la acest eveniment de o delega?ie condus? de dl Rodin TRAICU, pre?edinte si va participa de asemenea la o serie reuniuni bilaterale cu conduc?torii organismelor de reglementare din SUA, Canada, Argentina ?i cu reperezentan?i ai direc?iei de cooperare tehnic? din cadrul AIEA.?

?

Comunicat de presa

?n data de 7 iunie 2017, pre?edintele CNCAN a participat, la Paris, la ceremonia dedicat? ader?rii Romaniei ?i Argentinei la Agen?ia pentru Energie Nuclear? (NEA) a Organiza?iei pentru Cooperare ?i Dezvoltare Economic? (OECD).Delega?ia Romaniei care a participant la aceast? ceremonie, a fost condus? de dl Sorin Grindeanu, Primul-Ministru al Guvernului ?i a fost format? din: dl Viorel ?tefan, ministrul Finan?elor Publice, dl Rodin Traicu, pre?edintele CNCAN, dl Horia Grama, pre?edintele Agen?iei Nucleare ?i pentru De?euri Radioactive, dl Radu Puchiu, secretar de stat ?n cadrul Secretariatului General al Guvernului, coordonator na?ional pentru rela?ia cu OECD, dl Luca Niculescu, Ambasadorul Romaniei ?n Republica Francez?, dna Elena Popescu, director general ?n Ministerul Energiei ?i reprezentan?i ai Ministerului Afacerilor Externe.Din partea NEA/OECD, la acest eveniment au luat parte dl José ángel Gurría, secretarul general al OECD ?i dl William D. Magwood, directorul general al NEA.Primul-Ministru, a subliniat ?n alocu?iunea sa faptul c? statutul de membru al NEA/OECD asigur? sectorului nuclear din Romania, accesul la cele mai bune practici, statistici ?i cercet?ri, precum ?i o expertiz? valoroas? ?n acest domeniu.Romania se al?tur? astfel celor 31 de state membre NEA, ??ri care de?in programe nucleare.CNCAN particip? la luc?rile urm?toarelor comitete ale NEA aducand expertiza sa la documentele elaborate ?n cadrul acestora: Comitetul pentru securitatea instala?iilor nucleare; Comitetul pentru reglementarea activit??ilor nucleare; Comitetul pentru protec?ia la radia?ii ?i s?n?tate public? ?i Comitetul pentru legisla?ie nuclear?.CNCAN a avut o contribu?ie important? ?n procesul de aderare la NEA, contribu?ie care a fost apreciat? ?i de dl Magwood, directorul general al NEA, ?n cadrul ?ntalnirii pe care a avut-o cu pre?edintele CNCAN. Astfel, dl Magwood a apreciat efortul pe care CNCAN ?l face pentru elaborarea ?i implementarea unei legisla?ii primare ?i secundare ?n domeniul de reglementare, autorizare ?i control a activit??ilor nucleare din Romania. ?n acest context, dl Magwood a acceptat invita?ia de a face o vizit? ?n Romania ?n luna august a acestui an.

Conferinta de presa

Imagini de la Conferin?a de pres? a pre?edintelui CNCAN, dl. Rodin TRAICU, din data de 23.05.2017

Comunicat de presa

In perioada 27-31 martie 2017, se desfasora seminarul national cu tema?Strategii de gestionare a amplasamentelor contaminate care conduc la?cresterea expunerii la radiatii a populatiei.
Seminarul este organizat de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in colaborare cu Agentia Internationala pentru Energie Atomica. Seminarul abordeaza problematica riscurilor pe termen lung pentru populatie, asociate cu existenta unor amplasamente contaminate, modul de monitorizare a acestora, strategia de gestionare a amplasamentelor contaminate, factorii implicati in implementarea strategiilor.

Comunicat de presa

In data de 3 martie 2017 CNCAN a organizat sedinta de analiza a proiectului de act normativ privind Planul National de Actiune pentru Radon. La sedinta au participat reprezentanti ai Minsiterului Sanatatii,

Universitatea Babes Bolyai, Univestitatea de Constructii Bucuresti, Ministerul Muncii, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nulceara, Ministerul Cercetarii, MDRAP.

Comunicat de presa?

Referitor: Articolul privind nivelul ridicat de radia?ii la Muzeul Na?ional de Geologie, ?n “Gazeta Sporturilor”, ?n data de 14.02.2017

Urmare a public?rii ?n “Gazeta Sporturilor”, a articolului “Radia?ii mult mai mari decat dozele admise au fost m?surate la 100 m de mul?imea din Pia?a Victoriei! Un raport de s?n?tate public? e ascuns de conducerea Muzeului de Geologie“, din data de 14.02.2017, v? comunic?m c? ?n urma m?sur?torilor efectuate la fa?a locului, s-a constatat c? ?n spa?iile investigate (s?li de colec?ie, holuri, spa?iile adiacente cl?dirii, subsol, curtea interioar? a muzeului), debitul dozei ambientale este ?n limitele de varia?ii ale fondului natural de radia?ii ?i nu exist? risc radiologic pentru popula?ie ?n calitate de vizitatori sau riverani ?i nici pentru angaja?ii muzeului.

Concentra?ia de radon m?surat? ?n acelea?i ?nc?peri, este de cateva ori mai mic? decat valoarea medie m?surat? ?n Romania pan? ?n prezent.

?n ceea ce prive?te zona de depozitare a e?antioanelor fosile (fragmente mamut) din curtea interioar? a muzeului, aceasta nu reprezint? un pericol, m?sur?torile efectuate de c?tre speciali?tii CNCAN, au eviden?iat c? la aproximativ 1,5 – 2 m de suprafa?? de fragmentele de mamut, radioactivitatea este ?n limitele fondului natural de radia?ii. De men?ionat c? aria respectiv? nu este ?nscris? ?n traseul de vizitare pentru popula?ie ?i nu constituie loc de munc? pentru angaja?ii muzeului. Pentru exemplificare, nivelul de expunere la un zbor cu avionul este de 30 ori mai mare decat fondul natural de radia?ii, iar la o radiografie pulmonar?, nivelul este de 20.000 mai mare decat fondul natural de radia?ii.

O situa?ie aparte o reprezint? bunc?rul situat ?n curtea muzeului, unde nivelul de radia?ii este mai mare, dar ?n acest loc, accesul este limitat, bunc?rul este securizat, iar publicul nu are acces. ?n jurul lui, la suprafa??, nivelul de iradiere este la nivelul fondului natural.

Interpretarea eronat? ?n spa?iul public a fost generat? de publicarea datelor ?n sistem englezesc de m?surare ?i interpretarea acestora ?n sistem romanesc de m?surare.

Nivelul radia?iilor a fost m?surat de specialistii CNCAN ?i este ?n limite normale, valori la care popula?ia si personalul angajat al muzeului nu sunt supuse unui risc iminent de iradiere, s?n?tatea acestora nefiind afectat?.

Comunicat de presa

?

?n perioada 28.02 - 01.03.2017 la Hotelul Intercontinental, Bucure?ti, are loc Conferin?a de ?nchidere a Proiectului de excelen?? regional? pentru ?nt?rirea capacit??ii de reglementare ?n domeniul siguran?ei nucleare ?i radiologice ?i al preg?tirii ?i reac?iei la situa?ii de urgen?? ?n Romania, finan?at prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014. Partenerii din cadrul proiectului au fost Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN), Autoritatea Norvegian? pentru Radioprotec?ie (NRPA) ?i Agen?ia Interna?ional? pentru Energie Atomic? (AIEA). Obiectivul acestui proiect a constat ?n ?mbun?t??irea capabilit??ilor autorit??ii de reglementare ?n domeniul nuclear din Romania, CNCAN, ?n opt arii func?ionale de lucru specifice precum: domeniul analizelor de securitate nuclear?; sistemul integrat de management ?i managementul cuno?tintelor; domeniul inspec?iilor; domeniul siguran?ei ?i securit??ii transportului ?i tranzitului de materiale radioactive ?i nucleare pe teritoriul Romaniei; domeniul preg?tirii ?i r?spunsului la situa?ii de urgen??; domeniul surselor de radia?ii ionizante; domeniul reglement?rii managementului de?eurilor radioactive, a combustibilului nuclear uzat ?i activit??ilor de dezafectare; domeniul activit??ilor de garan?ii nucleare. ?n cadrul conferin?ei sunt prezentate principalele rezultate ob?inute ?n cadrul proiectului, vor avea loc schimburi de experien?? ?i discu?ii privind provoc?rile ?i lec?iile ?nv??ate ?n timpul derul?rii acestui proiect.

Comunicat de presa

In data de 28.02.2017, echipa Centrului Operativ pentru Situatii de Urgenta al CNCAN participa la exercitiul ConvEx 2a organizat de centrul pentru incidente si urgente IEC (Incident and Emergency Centre) al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (IAEA - International Atomic Energy Agency).
CNCAN, in calitatea sa de autoritate nationala competenta in domeniul nuclear, este punct national de contact in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica, in relatia cu IAEA si cu statele membre cu care Romania are incheiate tratate bilaterale.
Exercitiul se desfasoara in timpul orelor de program, dupa un scenariu primit de la IEC-IAEA, privind o urgenta la o centrala nuclearoelectrica. Scopul acestui exercitiu este de a testa completarea formularelor de raportare, de catre autoritatile nationale competente, utilizand sectiunea pentru exercitii a platformei de comunicare USIE (Unified System for Information Exchange in Incidents and Emergencies).
In data de 28.02.2017, echipa Centrului Operativ pentru Situatii de Urgenta al CNCAN participa la exercitiul ConvEx 2a organizat de centrul pentru incidente si urgente IEC (Incident and Emergency Centre) al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (IAEA - International Atomic Energy Agency). CNCAN, in calitatea sa de autoritate nationala competenta in domeniul nuclear, este punct national de contact in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica, in relatia cu IAEA si cu statele membre cu care Romania are incheiate tratate bilaterale. Exercitiul se desfasoara in timpul orelor de program, dupa un scenariu primit de la IEC-IAEA, privind o urgenta la o centrala nuclearoelectrica. Scopul acestui exercitiu este de a testa completarea formularelor de raportare, de catre autoritatile nationale competente, utilizand sectiunea pentru exercitii a platformei de comunicare USIE (Unified System for Information Exchange in Incidents and Emergencies).

Comunicat de presa

?n perioada 28.02 - 01.03.2017 la Hotelul Intercontinental, Bucure?ti, are loc Conferin?a de ?nchidere a?Proiectului de excelen?? regional? pentru ?nt?rirea capacit??ii de reglementare ?n domeniul siguran?ei nucleare ?i radiologice ?i al preg?tirii ?i reac?iei la situa?ii de urgen?? ?n Romania, finan?at prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Partenerii din cadrul proiectului au fost Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN), Autoritatea Norvegian? pentru Radioprotec?ie (NRPA) ?i Agen?ia Interna?ional? pentru Energie Atomic? (AIEA).

Obiectivul acestui proiect a constat ?n ?mbun?t??irea capabilit??ilor autorit??ii de reglementare ?n domeniul nuclear din Romania, CNCAN, ?n opt arii func?ionale de lucru specifice precum: domeniul analizelor de securitate nuclear?; sistemul integrat de management ?i managementul cuno?tintelor; domeniul inspec?iilor; domeniul siguran?ei ?i securit??ii transportului ?i tranzitului de materiale radioactive ?i nucleare pe teritoriul Romaniei; domeniul preg?tirii ?i r?spunsului la situa?ii de urgen??; domeniul surselor de radia?ii ionizante; domeniul reglement?rii managementului de?eurilor radioactive, a combustibilului nuclear uzat ?i activit??ilor de dezafectare; domeniul activit??ilor de garan?ii nucleare.

?n cadrul conferin?ei sunt prezentate principalele rezultate ob?inute ?n cadrul proiectului,?vor avea loc schimburi de experien?? ?i discu?ii privind provoc?rile ?i lec?iile ?nv??ate ?n timpul derul?rii acestui proiect.


Comunicat de presa
?n perioada 20-24 februarie o echipa de specialisti ai Laboratorului National Oack Ridge a fost prezenta la Bucuresti unde ?mpreuna cu specialisti CNCAN au ?nceput instalarea echipamentelor destinate implementarii Sistemului National Pilot de monitorizare a transportului de combustibil nuclear proaspat, combustibilul nuclear uzat si a surselor radioactive.
Pentru realizarea acestui proiect pilot, CNCAN ?n parteneriat cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) coopereaza cu Departamentul pentru Energie al Statelor Unite (DoE) prin intermediul programului Global Material Security, program implementat de specialisti ai Laboratorului National Oack Ridge din SUA.

Comunicat de presa

In data de 14 februarie 2017 , la sediul CNCAN din Bucuresti, B-dul. Libertatii nr. 14, sector 5, a avut loc o noua dezbatere asupra Ordinului Presedintelui CNCAN nr. 149 din 05.08.2015 si publicat in Monitorul Oficial Partea I cu nr. 626 din 18.08.2015 privind aprobarea cerintelor de autorizare a activitatii de manipulare si extinderii limitelor autorizatiilor de manipulare a instalatiilor radiologice.Comunicat de presa
In perioada 13-17 februarie, a.c., la sediul CNCAN din Bv. Libertatii, nr. 14, are loc “Consultancy Meeting to review and develop final draft of the ELI-NP licensing process and guide” , care face parte din Subproiectul CNCAN 6 “ Imbunatatirea capabilitatilor CNCAN in domeniul surselor de radiatii ionizante” inclus in “Proiect de excelenta regionala pentru intarirea capacitatii de reglementare in domeniul sigurantei nucleare si radiologice si al pregatirii si reactiei la situatii de urgenta in Romania”.

Comunicat de presa
In data de 14 februarie 2017 ora 12:00, la sediul CNCAN din Bucuresti, B-dul. Libertatii nr. 14, sector 5, are loc o noua dezbatere asupra Ordinului Presedintelui CNCAN nr. 149 din 05.08.2015 si publicat in Monitorul Oficial Partea I cu nr. 626 din 18.08.2015 privind aprobarea cerintelor de autorizare a activitatii de manipulare si extinderii limitelor autorizatiilor de manipulare a instalatiilor radiologice.

Comunicat de presa

In data de 09 februarie 2017 ora 9:00, la sediul CNCAN din Bucuresti, strada lt Zalic nr. 4, sector 6, are loc dezbaterea publica a urmatoarelor proiecte de reglementare:
  • Norm? privind cerin?ele de autorizare a activit??ii de transport materiale radioactive
  • Norm? privind elaborarea Programului de protec?ie ?mpotriva radia?iilor ionizante pentru activitatea de transport
  • Norma privind elaborare raportului de Securitate Radiologica a Coletului de Transport Materiale Radioactive

Comunicat de presa?

?In perioada 6-10 februarie 2017, o delegatie a CNCAN participa la intalnirea tehnica a reprezentantilor autoritatilor de reglementare in domeniul nuclear din tarile detinatoare de centrale nuclearoelectrice de tip CANDU, organizata de Agentia Internationala pentru Energie Atomica (IAEA). Din delegatia CNCAN fac parte dl. Gabril Petre, Presedintele CNCAN, dl. Cantemir Ciurea, Directorul Directiei Ciclul Combustibilului Nuclear si dra. Madalina Tronea, Coordonatorul Compartimentului Reglementari si Standarde Nucleare.?

Intalnirea are ca scop informarea reciproca privind dezvoltarea reglementarilor, procedurilor de evaluare si inspectie, a practicilor de autorizare, rezultatele programelor de cercetare in domeniul securitatii nucleare, evenimentele semnificative din experienta de exploatare, modificarile de proiect implementate la centralele nuclearoelectrice, inclusiv masurile pentru imbunatatirea securitatii nucleare la centralele de tip CANDU prin prisma lectiilor invatate din accidentul de la Fukushima, atat de catre autoritatile de reglementare cat si de organizatiile de exploatare.

?
Subiectele discutate in cadrul intalnirii includ:?
evaluarea ghidurilor de management al accidentelor severe;?evaluarea implementarii sistemelor de depresurizare filtrata la urgenta a anvelopei;?managementul imbatranirii si extinderea duratei de functionare a centralelor nuclearoelectrice;?armonizarea cerintelor si metodelor de verificare a evaluarilor probabilistice de securitate nucleara;?cerintele de reglementare pentru accesul in timp real la parametrii critici de securitate nucleara in situatii de urgenta.

Delegatia CNCAN participa la intalnire alaturi de reprezentanti ai autoritatilor de reglementare in domeniul nuclear din Argentina, Canada,Republica Coreea, Republica Populara Chineza, India si Pakistan si reprezentanti ai IAEA. Schimbul activ de informatii si experienta privind aspectele specifice relevante pentru reglementarea si exploatarea centralelor nuclearoelectrice de tip CANDU contribuie la imbunatatirea activitatilor CNCAN de reglementare, autorizare si control, tinand cont de cele mai noi standarde si bune practici la nivel international.


Comunicat de presa
In perioada 1-3 februarie 2017, are loc vizita in Romania a unei delegatii a Agen?iei pentru Energie Nuclear? din cadrul Organiza?iei pentru Cooperare ?i Dezvoltare Economic? (AEN/OCDE).

Delegatia AEN efectueaza aceasta vizita in cadrul unei misiuni de evaluare a institutiilor din tara noastra responsabile din domeniul nuclear, ca urmare a depunerii de catre Romania a candidaturii pentru a deveni stat membru la AEN/OCDE.

?n cadrul misiunii, echipa AEN, in 3 februarie 2017 are o ?ntalnire cu reprezentan?ii CNCAN, condusi de catre dl. Daniel Ionescu, Secretar general, ?n vederea evalu?rii activitatii organismului de reglementare ?n domeniul nuclear din Romania.

Comunicat de presa

?

In perioada 23 - 27 ianuarie, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN), in colaborare cu Agentia pentru Energie Atomica de la Viena (AIEA) si Universitatea Babes Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, deruleaza Seminarul national cu tema "Implementarea Standardelor Fundamentale de Securitate ?n ceea ce priveste expunerea populatiei la radon si la radionuclizii din materialele de constructii".

National Workshop on Implementation of Basic Safety Standards on Public Exposure due to Radon and Building Materials 23-27 January 2017, Cluj-Napoca.

?

akb48偷拍更衣,厕所偷拍姑娘撒尿,韩国明星偷拍事件第12集,宾馆偷拍好身材,宝马会酒吧偷拍,bt 下载上海美罗城厕所偷拍,doinb女朋友被偷拍,99日本偷拍,马蓉偷拍照片,宿舍换衣偷拍全图,送外卖偷拍,87影院偷拍,豪华套房水滴偷拍?ftp,芹那偷拍照