<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<menuitem id="1prnh"><i id="1prnh"></i></menuitem>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"><listing id="1prnh"></listing></video></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"></var>
<var id="1prnh"><video id="1prnh"></video></var>

Prezentare exercitiu Valahia 2016 (Film)

Lansarea oficial? a Exerci?iului Valahia 2016

Luni, 19 septembrie a.c., ?ncepand cu ora 11.00, la Hotel Sheraton din Bucure?ti, Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) a organizat evenimentul de lansare a Exerci?iului na?ional Valahia 2016. Acest eveniment a avut ca scop principal informarea participan?ilor privind modul de desf??urare a Exercitiului na?ional Valahia 2016. In cadrul acestui eveniment, organizatorii au prezentat obiectivele exercitiului si au r?spuns ?ntreb?rilor reprezentan?ilor tuturor institu?iilor na?ionale ?i locale implicate ?n derularea acestui exerci?iu.

Exerci?iul Valahia 2016 este sus?inut prin programul Norway Grants al Guvernului Norvegian, ?n cooperare cu Autoritatea Norvegian? pentru Radioprotec?ie ?i are ca scop principal testarea capacit??ii de r?spuns la urgen?? nuclear? a autorit??ilor publice centrale ?i locale, prin simularea unei situa?ii de urgen?? nuclear? la Centrala Nuclearoelectric? (CNE) Cernavod?. In cadrul exercitiului se va verifica ?i confirma integrarea planurilor ?i procedurilor de r?spuns la urgen?? nuclear? ?n sistemul na?ional de management al situa?iilor de urgen??. Totodat?, se va avea ?n vedere testarea ?n?elegerii rolurilor, a responsabilit??ilor ?i a capabilit??ilor de r?spuns la urgen??, a organiza?iilor participante, precum ?i identificarea celor mai bune practici ?i a sectoarelor ?n care se impun ?mbun?t??iri, ?n urma evalu?rii exerci?iului.

Prin implicarea ?n preg?tirea derul?rii acestui exerci?iu, ne propunem s? dovedim comunit??ii locale, interna?ionale ?i popula?iei, c? suntem pe deplin con?tien?i ?i aten?i la respectarea cerin?elor de securitate, siguran?? ?i protec?ia popula?iei ?i mediului.

Institu?iile implicate ?n derularea Exerci?iului Valahia 2016 sunt: CNCAN, CNE Cernavod?, Prim?ria Cernavod?, Prefectura Constan?a, Societatea Nationala Nuclearelectrica, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul S?n?t??ii, Ministerul Ap?r?rii Na?ionale, Ministerul Mediului, Apelor ?i P?durilor, Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale, Centrul Opera?ional de Comand? al Guvernului, Spitalul de Urgen?? Bucure?ti.

Acest tip de exerci?iu este o practic? standard ?n domeniul nuclear, ?n vederea ?mbun?t??irii constante a capacit??ii de r?spuns ?i a asigur?rii r?spunsului prompt ?i eficient la urgen?e nucleare ?i radiologice.

??n cazul unei urgen?e nucleare, rolul CNCAN, ?n calitate de autoritate de reglementare, este de a asigura controlul activit??ilor nucleare ?n orice context ?i de a implementa m?surile aferente ?n conformitate cu responsabilit??ile institu?iei ?i legisla?ie. Organizarea exerci?iului Valahia 2016 reprezint? un proces firesc de testare direct? a capabilit??ilor CNCAN, de observare a gradului de corelare ?i func?ionalitate al r?spunsului integrat la nivel na?ional, de evaluare ?n timpul ?i post-exerci?iu a tuturor parametrilor testa?i ?i de a propune m?suri corective, dac? este cazul. Acesta este un mod de lucru specific tuturor reglementatorilor ?i o m?sur? eficient? de control ?i evaluare pro-activ?. Ne intereseaz? s? ob?inem date relevante ?i obiective pe baza c?rora s? putem ?mbun?t??i continuu. Eficien?a reglementatorului const? ?n diagnosticare corect? ?ntr-o manier? pro-activ?”, Gabril PETRE, Pre?edintele Comisiei Na?ionale pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (?CNCAN”).

?n perioada 4-6 octombrie 2016, CNCAN, ?mpreun? cu autorit??ile guvernamentale implicate ?n gestionarea situa?iilor de urgen?? ?i Societatea Na?ional? Nuclearelectrica SA (?SNN”), organizeaz? exerci?iul na?ional de r?spuns la urgen?? nuclear??Valahia 2016.

Obiectivele exerci?iului Valahia 2016 au ?n vedere:

  • testarea planurilor de r?spuns la urgen?e nucleare ?i radiologice ?i a interfe?elor dintre organiza?iile de r?spuns la urgen?e;
  • testarea rela?iilor ?i instrumentelor de cooperare ale organiza?iilor participante, precum ?i modul de implementare a acestora;
  • testarea atribu?iilor, responsabilit??ilor ?i capacit??ilor organiza?iilor participante, cat ?i a integr?rii acestora ?n Sistemul Na?ional de Management al Situa?iilor de Urgen??;
  • identificarea celor mai bune practici actuale, a deficien?elor ?i a ariilor care necesit? ?mbun?t??iri.

?n cadrul exerci?iului Valahia 2016, o situa?ie de urgen?? nuclear? va fi simulat? la Centrala Nuclearoelectric? Cernavod?, pe baza unui scenariu confiden?ial, ?n scopul test?rii capacit??ii de r?spuns la urgen?? a tuturor organiza?iilor participante. Obiectivele legate de r?spunsul autorit??ilor locale ?i centrale implicate ?n derularea exerci?iului Valahia 2016 vor fi evaluate pe baza unor criterii de evaluare aplicabile la nivel na?ional ?i interna?ional ?n acest tip de test?ri.

Organizarea exerci?iilor de r?spuns la o urgen?? nuclear? sau radiologic? reprezint? o practic? standard ?n domeniul nuclear. Astfel de exerci?ii sunt realizate ?n mod frecvent de c?tre organismele de reglementare ?n domeniu ?i operatorii de centrale nucleare, cu implicarea autorit??ilor locale ?i na?ionale responsabile, ?n scopul ?mbun?t??irii continue a r?spunsului la urgen??, inform?rii corecte a publicului ?i asigur?rii tuturor m?surilor de protec?ie, ?n cazul pu?in probabil al unei urgen?e nucleare.

Urm?toarele func?ii principale de r?spuns vor fi evaluate, func?ii pentru care coordonarea interinstitu?ional? joac? un rol major ?n atingerea criteriilor de succes:

  • fluxul informa?ional de notificare ?i fluxul opera?ional;
  • protec?ia popula?iei ?i a lucr?torilor;
  • schimbul de date ?tiin?ifice/tehnice;
  • asigurarea eficien?ei r?spunsului medical;
  • coordonarea organiza?iilor ?n procesul de comunicare ?i informare public?.

Organiza?iile implicate ?n exerci?iul Valahia 2016 sunt: CNCAN, SNN, Prim?ria Cernavod?, Prefectura Constan?a, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul S?n?t??ii, Ministerul Ap?r?rii Na?ionale, Ministerul Mediului, Apelor ?i P?durilor, Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale, Spitalul de Urgen?? Bucure?ti ?i Centrul Opera?ional de Comand? al Guvernului.

Exerci?iul Valahia 2016 este sprijinit prin programul interna?ional?Norway Grants?al Guvernului Norvegian, ?n cooperare cu Autoritatea Norvegian? pentru Radioprotec?ie.

Manual Evaluatorului

Rolul ?i Responsabilit??ile pentru R?spunsul la Urgen?? Nuclear?

Scopul, obiectivele ?i limit?rile exerci?iului Valahia 2016

EXERCI?IUL VALAHIA 2016
Ghidul participantului

Ghidul participantului

Raportul de Evaluare Exercitiul Valahia 2016

?

Poze exercitiu national Valahia 2016

?

?

?

?

Foto1?Foto2?Foto3?Foto4?Foto5?Foto6?Foto7?Foto8?Foto9?Foto10
?Foto11?Foto12?Foto13?Foto14?Foto15?


akb48偷拍更衣,厕所偷拍姑娘撒尿,韩国明星偷拍事件第12集,宾馆偷拍好身材,宝马会酒吧偷拍,bt 下载上海美罗城厕所偷拍,doinb女朋友被偷拍,99日本偷拍,马蓉偷拍照片,宿舍换衣偷拍全图,送外卖偷拍,87影院偷拍,豪华套房水滴偷拍?ftp,芹那偷拍照