<cite id="jn7zr"></cite>
<cite id="jn7zr"><span id="jn7zr"><var id="jn7zr"></var></span></cite>
<ins id="jn7zr"><span id="jn7zr"><var id="jn7zr"></var></span></ins><var id="jn7zr"><strike id="jn7zr"></strike></var><var id="jn7zr"><video id="jn7zr"><menuitem id="jn7zr"></menuitem></video></var><cite id="jn7zr"></cite>
<noframes id="jn7zr"><cite id="jn7zr"></cite><var id="jn7zr"><strike id="jn7zr"></strike></var>
<cite id="jn7zr"></cite>
<var id="jn7zr"><strike id="jn7zr"><thead id="jn7zr"></thead></strike></var>
<var id="jn7zr"><span id="jn7zr"></span></var><cite id="jn7zr"></cite> <var id="jn7zr"><video id="jn7zr"></video></var>
<cite id="jn7zr"><video id="jn7zr"><var id="jn7zr"></var></video></cite>
<var id="jn7zr"><video id="jn7zr"><thead id="jn7zr"></thead></video></var>
<cite id="jn7zr"><video id="jn7zr"><menuitem id="jn7zr"></menuitem></video></cite>
<var id="jn7zr"></var>
<cite id="jn7zr"></cite>

? Documentatia tehnic?
Documentatia tehnic? pentru autorizarea activit?tii de transportare cu utilizarea mijlocului de transport special amenajat/f?r? amenaj?ri speciale trebuie s? cuprind?, dup? caz, informatii referitoare la:
a) mijlocului de transportare utilizat;
b) tipul coletelor ce urmeaz? a fi transportate;
c) radionuclizii si activit?tile continutului radioactiv maxime ce vor fi transportate;
d) forma fizic? si chimic? a continutului radioactiv;
e) indicele maxim de transport si indicele de securitate la criticitate pentru materialele fisile;
f) caldura maxim degajat? de coletele transportate si m?surile de disipare a c?ldurii;
g) descrierea amenaj?rilor si a utilajelor pentru ?nc?rcare, desc?rcare, manipulare colete de transport;
h) modul de realizare a arim?rii, a stoc?rii ?n tranzit;
i) modul de realizare a decontamin?rii mijlocului de transport si trat?rii deseurilor radioactive rezultate;
j) programul de radioprotectie care s? cuprind? si modul de realizare a ?nregistr?rilor expedierilor, ale m?sur?rilor de doze, etc;
k) modul de realizare a interventiei ?n caz de urgent? radiologic?;
l) modul de realizare a protectiei fizice, inclusiv amenaj?rile speciale pentru asigurarea acesteia; realizarea protectiei fizice ?n cazul materialelor protejate trebuie s? respecte prevederile NPFDN;
m) personalul cu responsabilit?ti;
n) dovada ca a consultat un consilier de sigurant? pentru cazul transportului rutier, feroviar si pe c?ile navigabile interne si externe;
o) suplimentar, pentru transportul rutier, solicitantul autorizatiei trebuie s? dovedeasc? c? foloseste pentru transport conduc?tori auto preg?titi corespunz?tor pentru transportul materialelor radioactive, detin?tor de permis de exercitare corespunz?tor;
p) programul de asigurare a calit?tii aplicabil la activitatea de transport pentru mijloace de transportare special amenajate;
q) copia documentului eliberat de autoritatea competent? din domeniul transportului pe c?ile publice din tara de ?nmatriculare a mijlocului de transportare pentru fiecare mijloc de transportare special amenajat, prin care se dovedeste c? mijlocul de transportare este apt s? transporte m?rfuri periculoase;
r) programul de revizii si ?ntretinere cerute de autoritatea competent? din domeniul transportului;
s) descrierea amenaj?rilor speciale pentru transportul materialelor radioactive ?nsotite de desene, pentru fiecare mijloc de transport utilizat;
t) breviar de calcul pentru ecranele de protectie;
u) modul de indeplinire a prevederilor aplicabile din reglement?rile modale;
v) alte documente solicitate de CNCAN.

? Documentatia tehnic? pentru autorizarea expedierilor
Documentatia tehnic? pentru autorizarea expedierii trebuie s? cuprind?, dup? caz, urm?toarele informatii:
a) tipul si num?rul de colete care sunt transportate;
b) num?rul de identificare al coletelor;
c) indicele de transport al expeditiei si indicele de securitate la criticitate pentru materiale fisile;
d) categoria coletelor;
e) radionuclizii si activit?tile continutului radioactiv;
f) forma fizic? si chimic? a continutului radioactiv;
g) c?ldura maxim? degajat? si m?surile suplimentare necesare pentru disiparea c?ldurii;
h) debitul de doz? la perete si la 1 m de orice punct de pe suprafata exterioar? a coletului;
i) perioada ?n care se estimeaz? c? are loc transportul;
j) continutul radioactiv real, modurile de transport prev?zute, tipul mijlocului de transport, ruta probabil? sau propus?;
k) amenaj?rile speciale care dovedesc c? sunt ?ntrunite cerintele aplicabile din NFTSMR;
l) programul de radioprotectie aplicabil;
m) modul de asigurare a protectiei fizice a expeditiei, inclusiv amenaj?rile speciale pentru asigurarea acesteia; realizarea protectiei fizice ?n cazul materialelor protejate trebuie s? respecte prevederile NPFDN;
n) planul de interventie ?n caz de urgent?;
o) copia documentului eliberat de autoritatea competent? din domeniul transportului pe caile publice din tara de inmatriculare a mijlocului de transportare prin care se dovedeste c? mijlocul de transport este apt s? transporte m?rfuri periculoase;
p) punctul de ?nc?rcare si destinatia final?;
q) persoana responsabil? pentru expediere;
r) lista conduc?torilor auto, ?n cazul expedierilor internationale;
s) o expunere detaliata privind m?surile de precautie si de control administrativ sau operational prev?zute ?n aprobarea de model;
t) copie dup? aprobarea de model emis? din tara de origine;
u) declaratia destinatarului de materiale radioactive si deseuri radioactive prin care se precizeaz? c? toate cerintele de stocare, utilizare si depozitare final? specifice legislatiei ?n vigoare ?n tara de destinatie sunt ?ndeplinite;
v) documentul standard prev?zut ?n NEIMRTR pentru materiale radioactive, respectiv, pentru deseuri radioactive, documentul standard prev?zut ?n NEIDRTR, semnat de autorit?tile competente ale tuturor t?rilor implicate;
w) modul de realizare a depozit?rii ?n tranzit;
x) modul de asigurare a decontamin?rii si gestionarea deseurilor radioactive rezultate;
y) modul de indeplinire a prevederilor aplicabile din reglement?rile modale;
z) alte documente solicitate de CNCAN.

? Documentatia tehnic? pentru autorizarea expedierilor ?n aranjament special
Documentatia tehnic? pentru autorizarea expedierii ?n aranjament special trebuie s? includ? toate informatiile necesare pentru a convinge CNCAN c? securitatea ?n timpul transportului este cel putin echivalent? cu securitatea obtinut? ?n cazul ?n care s-ar fi respectat toate cerintele aplicabile ale prezentelor norme. Documentatia tehnic? trebuie s? cuprind? suplimentar fat? de informatiile solicitate la autorizatia de expediere si:
a) o enumerare a abaterilor de la cerintele aplicabile cu prezentarea cauzelor datorit? c?rora expeditia nu se conformeaz? ?n ?ntregime cerintelor aplicabile din prezentele norme;
b) o enumerare a m?surilor speciale de precautie si de control administrativ sau operational, prev?zute s? fie luate ?n timpul transportului, pentru a compensa neconformitatea cu cerintele aplicabile din prezentele norme.

? Documentatia tehnic? pentru aprobarea programul de radioprotectie pentru navele special amenajate
Documentatia tehnic? trebuie s? cuprind? cel putin:
a) num?rul si natura coletelor transportate;
b) aranjamentele de arimare;
c) intensitatea maxima a radiatiilor ?n diferite zone (cu schite ?nsotitoare);
d) factorii de ocupare ai diferitelor zone ?n campul de radiatii;
e) programul de monitorizare a campului de radiatii;
f) aparatura dozimetric? utilizat?;
g) calificarea personalului cu sarcini ?n domeniul securit?tii radiologice si/sau securit?tii nucleare pentru cazul transportului de materiale fisile;
h) pentru transportul materialelor fisile, m?surile suplimentare de securitate nuclear? pentru asigurarea subcriticit?tii;
i) asigurarea radioprotectiei ?n interventii;
j) alte documente solicitate de CNCAN.

? Documentatia tehnic? pentru aprobarea valorilor A1 si A2
Documentatia tehnic? pentru aprobarea valorilor A1 si A2 pentru radionuclizii care nu sunt listati ?n Tabelul 1 din NFTSMR trebuie sa cuprind?:
a) metoda de calcul cu indicarea referintei care poate fi: standard, lucr?ri de cercetare, etc;
b) breviarul de calcul;
c) referiri la aprob?ri similare acordate de autorit?tile competente din alte state.

? Documentatia tehnic? pentru autorizarea activit?tii de tranzit
Documentatia tehnic? pentru solicitarea autorizatiei de tranzit trebuie s? cuprind?:
a) radionuclizii si activitatea continutului radioactiv;
b) tipul de materiale radioactive sub forma special? sau materiale radioactive cu dispersabilitate redus?;
c) Indicele maxim de transport si indicele de securitate la criticitate pentru materialele fisile;
d) tipul coletelor ce urmeaz? a fi transportate;
e) dovada c? expedierea este f?cut? de un operator de transport autorizat CNCAN;
f) punctele de intrare si iesire si rutele probabile de pe teritoriul Romaniei;
g) personalul cu responsabilit?ti;
h) data probabil? a realiz?rii tranzitului;
i) dovada accept?rii expeditiei pe teritoriul urmatorului stat dup? p?r?sirea teritoriului Romaniei;
j) angajamentul privind notificarea CNCAN cu cel putin 24 ore inaintea intr?rii pe teritoriul Romaniei si cel mult 24 ore dup? iesirea de pe teritoriul Romaniei.

? Documentatia tehnic? pentru aprobarea de model / validarea aprob?rii de model
Documentatia tehnic? pentru solicitarea aprobarii de model/ valid?rii de model de colet trebuie s? includ?, dup? caz:
a) o descriere detaliat? a continutului radioactiv prev?zut, cu referire la forma sa fizic? si chimic? si natura radiatiei emise;
b) indicele maxim de transport;
c) indicele de securitate la criticitate maxim pentru cazul materialelor fisile;
d) estimarea c?ldurii degajate si m?surile suplimentare necesare pentru disiparea c?ldurii;
e) o descriere detaliata a modelului, continand o documentatie tehnic? complet? care s? includ? desene relevante, liste de materiale si procedee de fabricare din care s? rezulte ?ndeplinirea cerintelor aplicabile din NFTSMR; cand continutul este material fisil neexceptat, documentatia tehnic? trebuie s? ia forma unei analize de securitate nuclear?, care s? includ? si definirea accidentelor posibile si analiza consecintelor lor;
f) documentul care atest? c? au fost efectuate ?ncerc?rile pentru modelul de colet, rezultatele obtinute; alternativ se poate prezenta proba bazat? pe un model de calcul prin care se dovde?te c? modelul ?ntruneste cerintele aplicabile;
g) instructiunile de operare si ?ntretinere a ambalajului;
h) ?n cazul in care coletul este proiectat pentru o presiune de operare normala maxima superioar? presiunii manometrice de 100kPa, trebuie specificate materialele de fabricare a anvelopei de izolare, esantioanele care trebuie prelevate si ?ncerc?rile la care trebuie s? fie supuse;
i) dac? continutul radioactiv este combustibil iradiat, solicitantul trebuie s? indice si s? justifice orice ipotez? f?cut? referitoare la caracteristicile combustibilului folosit? ?n analiza de securitate nuclear? si s? descrie orice m?sur?ri care trebuie luate anterior expedierii;
j) toate conditiile speciale ?n ceea ce priveste arimarea, necesare pentru asigurarea disip?rii corespunz?toare a c?ldurii, considerand diferitele moduri de transport care vor fi utilizate, precum si tipul vehiculului si al containerului de transport;
k) o imagine reproductibil? a coletului ?n ansamblu, cu dimensiuni nu mai mari de 21x30 cm;
l) descrierea detaliat? a programului de asigurarea calit?tii aplicabil ?n proiectare si fabricatie;
m) copie dup? autorizatia sau aprobarea de model emis? de tara de origine;
n) alte documente solicitate de CNCAN.

Documentatia tehnic? pentru solicitarea aprob?rii de model /valid?rii de model de colet tip B(M) trebuie s? includ? suplimentar informatiilor cerute la coletul de tip B(U) si urm?toarele:
a) lista acelor cerinte aplicabile c?rora coletul nu le corespunde;
b) informatii despre orice m?suri suplimentare de control operational propuse a fi luate pe timpul transportului, care sunt totusi necesare pentru securitatea coletului, sau pentru compensarea neconformit?tii mentionate la lit. a);
c) o declaratie privind restrictiile pentru modul de transport si privind orice procedur? special? pentru ?nc?rcarea, transportul, desc?rcarea sau manipularea;
d) specificarea domeniului de variatie a parametrilor de mediu (temperatura, radiatie solar?) ?n timpul transportului considerate la proiectare
e) copie dup? autorizatia sau aprobarea de model emis? de tara de origine;
f) alte documente solicitate de CNCAN.

Documentatia tehnic? pentru solicitarea aprob?rii de model pentru materiale radioactive sub form? speciala si pentru materialele radioactive cu dispersabilitate redus? trebuie s? includ?:
a) o descriere detaliat? a materialului radioactiv, sau, dac? este o capsul?, a continutului; ?n mod special se va face o referire la forma fizic? si chimic?;
b) o descriere detaliat? a modelului oric?rei capsule ce va fi utilizat?;
c) un document privind ?ncerc?rile care au fost f?cute si rezultatele lor, sau proba bazat? pe calcul, care s? arate c? materialul radioactiv este capabil s? ?ntruneasc? standardele de performant?, sau alt? prob? c? materialul radioactiv sub forma special? sau materialul radioactiv cu dispersabilitate redus? ?ntruneste cerintele aplicabile din prezentele norme;
d) o descriere detaliat? a programului de asigurarea calit?tii aplicabil;
e) o descriere a oric?ror m?suri anterioare expedierii privind expeditia de materiale radioactive sub forma special? sau de materiale radioactive cu dispersabilitate redus?;
f) copie dup? autorizatia sau aprobarea de model emis? de tara de origine;
g) alte documente solicitate de CNCAN.

Documentatia tehnic? pentru solicitarea valid?rii aprob?rii de model trebuie s? includ? suplimentar informatiilor prev?zute la fiecare tip de model in parte si copie dup? autorizatia sau aprobarea de model emis? de tara de origine.

gogo西西人体大尺寸大胆高清西西人体艺术337p西西人体大胆瓣开下部西西大胆国模人体艺西西人体艺术摄影西西人体艺术图片,西西大尺度美軳人人体bt西西人体摄影最新西西人体44rtnetgogo西西人体大胆高清密实西西人体44西西人体艺术网西西人体艺,西西人体大胆艺术西西人体大胆西西人体图片西西人体网西西人体正版高清中国西西人体大胆瓣开下部,西西美女人体西西人体超大胆太尽度西西人体艺木西西人体图西西人体大胆高清www西西人体大尺度44rtnet西西人体芝术,西西人体模特摄影西西人体44rten西西人体大胆瓣开下部自慰西西人体高清44人体西西人体大胆www44net西西人体太胆461